Jaunumi

10.08.2010

Nenoguli stipendiju!


nenoguli stipendijuPreču loterijas „ Nenoguli stipendiju!“ noteikumi.LOTERIJAS ATĻAUJAS NR. 2632

1.Vispārīgie loterijas noteikumi.
1.1. Balvu fonda nodrošinātājs un preču loterijas pasūtītājs ir SIA „Linstow“, reģistrācijas Nr. LV 50003315411, juridiskā adrese Audēju iela 16, Rīga, LV-1050.
1.2. Loterijas organizētājs ir SIA „Dreamers” Reģ. Nr. 40103267652 Jur. Adr.: Kalnciema iela 52a – 10, Rīga, LV-1046
1.3. Loterijas norises sākuma datums ir 2010. gada 9. augusts un norises beigu datums ir 2010. gada 2. oktobris.
1.4. Loterijā var piedalīties no 2010. gada 9. augusta līdz 2010. gada 30. septembrim, nopērkot preces, kas tiek pārdotas tirdzniecības centrā „Origo“ vismaz LVL 10 vērtībā vienā veikalā (Stacijas laukums 2, Rīga, LV – 1050), turpmāk TC ORIGO un iesniedzot pieteikumu dalībai loterijā, saskaņā ar šiem noteikumiem. Loterijā nevar piedalīties, pērkot alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un zāles.

1.5. Loterijas noteikumu pilns teksts tiks publicēts mājas lapā www.origo.lv un būs pieejams loterijas norises vietā – TC ORIGO.

2. Loterijas laimestu fonds.

2.1. Laimestu fonda kopējais lielums ir LVL 2500. Laimestu fondu veido vienreizēji izmaksājama naudas summa (Origo mācību stipendija) LVL 1000 apmērā un desmit garantijas sertifikāti par kopējo summu LVL 1500 apmērā, kursiem mācību centrā Riman, kas katrs dod iespēju izvēlēties jebkuru no sev interesējošajiem kursiem, ko piedāvā mācību centrs Riman.

3. Loterijas dalībnieks.
3.1. Loterijas dalībnieks ir fiziska persona, kura sasniegusi vismaz pilnu 14 gadu vecumu.
3.2. Loterijas dalībnieks ir fiziska persona, kura ir veikusi pirkumu tirdzniecības centrā

ORIGO vismaz LVL 10 vērtībā, ir aizpildījusi loterijas anketu un iemetusi to kādā no tirdzniecības centrā ORIGO izvietotajām loterijas urnām.

4. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt.

4.1. Preču loterijas laimesti tiks izlozēti starp visiem pieteikumiem, kas saņemti dalībai loterijā . Loterijas dalībnieka izredzes laimēt laimestu atkarīgas no loterijas dalībnieka iesniegto pieteikumu skaita un no to īpatsvara kopējā iesniegto pieteikumu skaitā. Katra pieteikuma izredzes laimēt vienu laimestu ir viens pret visu izlozē piedalošos pieteikumu skaitu. Prognozētais dalībnieku skaits loterijā 5000 – 10000 dalībnieku.

5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi.
5.1. Lai piedalītos preču loterijā „ Nenoguli stipendiju!“ loterijas dalībniekam
1.4. punktā noteiktajā termiņā ir jāveic sekojošas darbības:
5.1.1. Jāveic pirkums ( izņemot alkaholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un zāles) par vismaz LVL 10 TC ORIGO.
5.1.2. Jāaizpilda loterijas anketa, kuru ir iespējams saņemt no pārdevēja vai TC ORIGO informācijas centrā. Loterijas anketā jānorāda VĀRDS, UZVĀRDS, VECUMS, TELEFONA NR., E-PASTA ADRESE, PIRKUMA ČEKA NR., jāatbild uz vienu no diviem jautājumiem: ES ŠOBRĪD MĀCOS………. Vai arī ES VĒLOS MĀCĪTIES……..
5.1.3. Aizpildītā loterijas anketa loterijas dalībniekam līdz 2010. gada 30. septembrim plkst. 21:00 jāatstāj loterijas anketu urnā TC ORIGO informācijas centrā vai arī kādā no loterijas urnām, kuras būs izvietotas t/c Origo stāvos.

5.2. Viena persona var iesniegt dalībai loterijā vairākas anketas.

6. Laimestu izloze.
6.1. Izloze notiek pie TC ORIGO vai TC ORIGO telpās, Stacijas laukumā 2, Rīgā, LV – 1050, 2010. gada 1.oktobrī plkst. 16:00.
6.2. Pirmie tiek izlozēti desmit garantijas sertifikāti mācību centrā Riman par kopējo summu LVL 1500 apmērā, kas katrs garantē iespēju izvēlēties jebkurus no sev interesējošiem kursiem, ko piedāvā mācību centrs Riman, un kā pēdējā tiek izlozēta loterijas galvenā balva - Origo mācību stipendija LVL 1000 apmērā.
6.3. Izloze notiek no visa iesniegto anketu kopuma, secīgi ņemot anketas un pārbaudot to aizpildīšanas pareizību. Ja anketa ir aizpildīta atbilstoši loterijas noteikumimem punktā

5.1. , persona, kuras vārds norādīts anketā, ir laimējusī persona un iegūst tiesības saņemt to laimestu, kuru ir vilcis loterijas izlozētājs.

7. Ar piedalīšanos loterijā saistītie dalībnieka izdevumi.

7.1. Laimesta saņemšana var radīt loterijas vinnētājam izdevumus, lai ierastos saņemt laimestu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar ar laimesta izmantošanu un atkarīgi no laimējušās personas individuālās situācijas.

8. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, laimesta saņemšana.
8.1. Laimējušo personu vārdu, uzvārdu un tās norādīta tālruņa numura pirmos četrus ciparus preču loterijas pasūtītājs publicē mājas lapā www.origo.lv 1. oktobrī. Publicētā informācija apskatei būs pieejama līdz 2010. gada 31. oktobrim. Preču loterijas organizētājs var sazināties ar loterijā laimējušo personu, lai informētu par izlozēto pieteikumu, izmantojot anketā norādīto kontaktinformāciju piecu darba dienu laikā pēc izlozes.
8.2. Laimestu ieguvēji balvas var saņemt TC ORIGO informācijas centrā Stacijas laukumā 2 , Rīgā, LV – 1050 līdz 2010. gada 31. oktobrim (ieskaitot) darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 21:00. Ierodoties saņemt laimestu, līdzi jāņem pase vai autovadītāja apliecība.
8.3. Laimests tiek izsniegts personai , kuras vārds un uzvārds saskaņā ar pasi vai autovadītāja apliecību atbilst izlozētajā pieteikumā norādītājam, tā spēj nosaukt pilnu un pareizu tālruņa numuru, elektroniskā e-pasta adresi, kas norādīta attiecīgajā anketā, un paraksta apliecinājumu par laimesta saņemšanu.
8.4. Ja līdz 8.2. punktā noteiktajam termiņam laimējusī persona nepiesakās laimesta saņemšanai vai piesakās laimesta saņemšanai, bet nespēj saņemt 8.3. punktā noteiktās prasības, tā zaudē tiesības saņemt laimestu, tas netiek izsniegts un balvu fonda nodrošinātājs var rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem.

8.5. Tiek uzskatīts, ka persona, kas piesaka sevi kā laimesta saņēmēju saskaņā ar šiem noteikumiem, ir arī preču un pakalpojumu pircējs un anketas iesniedzējs. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot preču izplatītāju un preču loterijas organizētāju. Organizētājam un balvu fonda nodrošinātājam, tiesiskas attiecības rodas ar personu, kas piesaka sevi kā laimesta saņēmēju.

9. Pretenziju iesniegšana un izskatīšanas kārtība
9.1. Pretenzijas šīs preču loterijas ietvaros iesniedzamas rakstiski, detalizēti izklāstot iebildumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas nosūtāmas pa pastu uz loterijas organizētāja juridisko adresi līdz 2010. gada 15. oktobrim.

9.2. Loterijas organizētājs izskata saņemtās pretenzijas un sniedz atbildi 20 darba dienu laikā pēc to saņemšanas un pretenzijas iesniedzējam atbild rakstiskā veidā un iesniegumā norādīto adresi.

10. Dalības aizliegums

10.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „ Linstow“ , t/c Origo, Stacijas laukumā 2, Rīgā, teritorijā darbojošā tirdzniecības centra darbinieki un apkalpojošais personāls, kā arī SIA „ Dreamers“ darbinieki.

11. Papildus noteikumi
11.1. Laimestu saņēmēji piekrīt, ka preču izplatītājs un loterijas organizētājs veic to personas datu apstrādi tik, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

11.2. „ Origo mācību stipendija“ ir preču loterijas galvenās balvas naudiskās vērtības apzīmējums, ko TC ORIGO piešķir loterijas laimesta vinnētājam LVL 1000 apmērā. TC ORIGO mudinās uzvarētāju izmantot laimestu izglītības nolūkam. TC ORIGO, preču loterijas pasūtītājs SIA „ Linstow“, preču loterijas organizētājs SIA „ Dreamers“ neuzņemas atbildību situācijā, ja laimesta ieguvējs to izmantos pēc saviem ieskatiem citiem nolūkiem.

Rīgā, 2010. gada 29. jūlijā