‹ Visas ērtības

Mobilajām iekārtām

Bezmaksas Wi-Fi

Pieejams visos tirdzniecības centra stāvos koplietošanas telpās, atpūtas zonās.

Mobilo tālruņu serviss, veikali

Izmantojiet saiti, lai atrastu jums tuvāko veikalu vai mobilo iekārtu remontu.

Mobilo iekārtu uzlāde

Apmeklētājiem telefonu uzlādei ir iespējams izmantot t/c Origo atpūtas zonās esošās speciāli ierīkotas vietas mobilo telefonu uzlādei. T/c Origo visos stāvos izvietotās atpūtas zonas ir pieejamas apmeklētājiem attiecīgā stāva darba laikā.

Papildus atpūtas zonām mobilā telefona uzlādi ar savu personīgo lādētāju var veikt arī kādā no t/c Origo tirdzniecības vietām, kas piedāvā šādu servisu: LMT apkalpošanas centrā (pretim t/c informācijas centram), kā arī ieturot maltīti iekštelpās kafejnīcās Sala, Vapiano, Lage, Čili Pizza, Caffeine, Double Coffee.

Izmantot t/c Origo koplietošanas telpās esošās kontaktligzdas mobilo telefonu uzlādei nav atļauts drošības apsvērumu dēļ.

Paldies par sapratni!

0. stāvs

0

stāvs